പി.എം.എ.വൈ (ഗ്രാമീണ്‍) ഭവന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

പി.എം.എ.വൈ (ഗ്രാമീണ്‍)ഭവനപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കുന്നതിനായി ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ആരംഭിച്ചു. 2022 വരെയുള്ള പി എം എ വൈ(ഗ്രാമീണ്‍) പട്ടികയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണിത്.

ലൈഫ് പട്ടികയില്‍ നിന്ന് റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മറ്റംഗങ്ങള്‍ക്ക്് വീട്, റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്തതിനാലും , കൈവശാവകാശ രേഖയില്ലാത്തതിനാലും, 25 സെന്റിന് മുകളില്‍ വസ്തുവുള്ളതിനാലും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍, ലൈഫ് ആദ്യ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവര്‍ പുതുതായി അപേക്ഷ നല്‍കിയവര്‍, ഭവനനിര്‍മാണ ധനസഹായത്തിനായി കലക്ടര്‍ക്കും മറ്റു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അപേക്ഷ നല്‍കിയവര്‍, പുതിയ അപേക്ഷകര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

നിശ്ചയിക്കുന്ന അര്‍ഹതാ മാനദണ്ഡപ്രകാരം ആവാസ് പ്ലസ് മുഖേന തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നായിരിക്കും വരുംവര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണ പദ്ധതികളിലേക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപേക്ഷ മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിനകം ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: