കണ്ണൂർ കാൽടെക്സിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ

കണ്ണൂർ: കാൽടെക്സ് ജംഗ്ഷനിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ. ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും ശബരിമല കർമ്മസമിതിയും കാൽടെക് സിൽ പ്രതിഷേധയോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത്. കാൽടെക്സിലെ കോഫീ ഹൗസ് തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.ഇതിന് മുന്നിലായി സി.പി.എം പ്രവർത്തകരും ,ഗാന്ധി സർക്കിളിൽ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരും സംഘടിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത്ത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: