‘നീതിയ്ക്കായ്‌ ഒരു തിരിനാളം’ വാളയാർ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നീതിയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷേധ ജ്വാലയുമായി പുൽപ്പക്കരി ജവഹർ ബാലജനവേദി

പുൽപ്പക്കരി : ജവഹർ ബാലജനവേദി മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക്‌ കമ്മിറ്റി വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ നീതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ “നീതിയ്ക്കായ്‌ ഒരു തിരിനാളം” സംഘടിപ്പിച്ചു. പുൽപ്പക്കരി യൂണിറ്റ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധജ്വാല കെ.എസ്.യു മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ഹരികൃഷ്ണൻ പാളാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ.വി.ചഞ്ചലാക്ഷി, സുജിത്ത്.കെ.കെ, അഷ്‌റഫ്‌ എളമ്പാറ, ആതിര.ടി, അമൃത ബാലകൃഷ്ണൻ, ജിൻഷ.എൻ.വി, അസ്‌ലഹ.സി.എച്ച് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: