കണ്ണൂർ കൊറ്റാളി മാർക്കറ്റിനു സമീപം കമല അന്തരിച്ചു.

കണ്ണൂർ കൊറ്റാളി മാർക്കറ്റിനു സമീപം പരേതനായ ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യ കമല

അന്തരിച്ചു.
മക്കൾ. രതീശൻ, രജനി, സീന, സീമ,
മരുമക്കൾ. ബീന, അനിൽ,
ശവ സംസ്കാരം
11:00 മണിക്ക് പയ്യാമ്പലം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: