കാണാതായി

  രോഹിത്ത് , S/o രാധാകൃഷ്ണൻ ,(20 വയസ്സ് )എന്നയാളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ നിന്നും 02/10/2017, തിങ്കളാഴ്ച  കാണാതായി.എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ താഴെ പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്
Ph: 9895836099

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: