കണ്ണൂർ ആറളം വനം മേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി മൂന്ന് വീടുകളിൽ വെളളം കയറി.

ആറളത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി
ആറളം: കണ്ണൂർ ആറളം വനം മേഖലയിൽ

ഉരുൾപൊട്ടി മൂന്ന് വീടുകളിൽ വെളളം കയറി.ചീങ്കണി പുഴ, കക്കുവ പുഴ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുക്കുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: