പൊടിക്കുണ്ടിൽ വീണ്ടും വാഹനാപകടം

കണ്ണൂർ: പൊടിക്കുണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിനു സമീപം വീണ്ടും ലോറി അപകടം, അപകടത്തിൽ

ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ട്. നാഷണൽ പർമിറ്റ് ലോറി നിയന്ത്രണംതെറ്റി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് പോസ്റ്റ് തകർന്ന് വൈദ്യുതി ബന്ധം കണ്ണൂർ ടൗൺ ഭാഗത്ത് താറുമാറായിട്ടാണ് ഉള്ളത് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ആൾക്കാരും ടൗൺ പോലീസും സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു വരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: