കാഞ്ഞങ്ങാട് പെരിയയിലെ അവിനാഷ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി

പെരിയയിലെ അശോകൻ നമ്പ്യാരുടെ മകൻ അവിനാഷ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്ത് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾ നന്ദി അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: