അഴീക്കോട് നിന്നും വൈറ്റ് ലാബ്രാഡർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന നായയെ കാണാതായി.

അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറയിൽ നിന്നും വൈറ്റ് ലാബ്രാഡർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന നായയെ കാണാതായി.
കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക: 9544117575

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: