ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് അണ്ടർ-14 ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അഴീക്കോട് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ടീം

പാപ്പിനിശ്ശേരി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് അണ്ടർ-14 ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ

അഴീക്കോട് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: