ഒരു മാസം മുൻപ് താർ ചെയ്ത അഴീക്കോട് പൂതപ്പാറ പണ്ണേരിമുക്ക് റോഡ് തകർന്നു

ഒരു മാസം മുൻപ് താർ ചെയ്ത അഴീക്കോട് പൂതപ്പാറ പണ്ണേരിമുക്ക് റോഡ് തകർന്നു

കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്

https://youtu.be/7P_MJ–Tls4

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: