അമ്പലകുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി മരണപ്പെട്ടു

അഞ്ചരക്കണ്ടി:പലേരി അമ്പലകുളത്തിൽ

കുളിക്കാനിറങ്ങിയ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി മരണപ്പെട്ടു.
തിരുവനന്തപുരംസ്വദേശിയാണ് മരണപെട്ടത്

%d bloggers like this: