കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ WORLD CUP പ്രവചന മത്സരം

download

കണ്ണൂരിലെ No 1 ന്യൂസ് പോർട്ടലായ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ നടത്തുന്ന ലോകകപ്പ് പ്രവചന മത്സരം

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം
താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ പ്രവചനം രേഖപ്പെടുത്തുക. വിജയി, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർ (റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ്)

ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് E WORLD PUTHIYATHERU

എൻട്രികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ജൂലൈ 6 നു വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ

ഫോം ലിങ്ക്: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHBQ2cP4-jkXvwzxBPKdi68aE6QT5XKkogRE947fbAeGkT4Q/viewform?usp=sf_link

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: