കേരളത്തിൽ 2 പേർക്ക് കോവിഡ്; കണ്ണൂരിൽ ഒരാൾക്ക്

കേരളത്തിൽ 2 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് കണ്ണൂരും ഒരാൾ വയനാടും ആണ്. 8 പേർക്ക് രോഗ മുക്തി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: