ജില്ലാതല പ്രദേശിക ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് പ്രൈസ് മണി ഷട്ടിൽ ടൂർണ്ണമെന്റ് അഴീക്കോട് നടക്കും

അഴീക്കോട് പൊടിക്കുണ്ട് റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ കൊട്ടാരത്തും പാറ മെയ് 10, 11, 12 തീയ്യതികളിൽ ജില്ലാതല പ്രദേശിക ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് പ്രൈസ് മണി ഷട്ടിൽ ടൂർണ്ണമെന്റ് കൊട്ടാരത്തുംപാറ പൊടിക്കുണ്ട് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവേശന ഫീRs 500 ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 9746839438, 9895538387, 9895059897

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: