ടാറിങ് പ്രവൃത്തി നീളുന്നു ; യാത്ര ദുരിതത്തിൽ

കണ്ണൂർ കക്കറ റോഡ് ടാറിങ് പ്രവർത്തി നീളുന്നത് യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു.റോഡിൽ വൈദ്യുതത്തൂണുകൾ ഉള്ളതാണ് ഇതിനു കാരണം.നിരവധി ബസ്സുകളാണ് ഈ റൂട്ടിൽ ഉള്ളത്. റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൊടി ഉയരുന്നതും സമീപത്തെ വീടുകൾക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നു. പലപ്പോഴും വീട്ടുകാർ വെള്ളമൊഴിച്ച് പൊടി ശമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.മഴയ്ക്ക് മുൻപേ പണി തീർത്തില്ലെങ്കിൽ യാത്ര ദുഷ്കരമാകും.ചെളി നിറഞ്ഞ് വഴി ദുർഘടമാവും.എന്നാൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ വൈദ്യുതത്തൂണുകൾ മാറ്റി റോഡ് പണി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: