ദിശാസൂചകബോർഡില്ലാതെ ചാല ബൈപ്പാസ് ; ചരക്കുലോറികൾ വഴിതെറ്റുന്നു

കണ്ണൂർചാല ബൈപ്പാസിൽ ദിശാസൂചകബോർഡില്ലാത്തത് ചരക്കു ലോറികളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു. റോഡ് നിർമിച്ച ഇതുവേറെയായിട്ടും ഇവിടെ ദിശ സൂചക ബോർഡില്ല. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും തലശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന അന്തർസംസ്ഥാന ലോറികളാണ് കൂടുതലായും വഴിതെറ്റുന്നത്.ചില ലോറികൾ വഴി അറിയാതെ തിരിച്ചുപോകുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ലോറികൾ ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്നത് ഗതാഗതക്കുരുക്കിനിടയാക്കുന്നു.അതെ സമയം ചാല ബൈപ്പാസിൽ 2 ദിശാസൂചക ബോർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡ്രൈവർമാർക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധമാണ്.ഇത് ബൈപ്പാസ് കവലയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: