ബ്രൈസ്ലേറ്റ് നഷ്ട്ടപെട്ടു

.

കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ കണ്ണൂർ മാളിൽ നിന്നും പ്ലാസയിലുള്ള മനാമ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിനടുത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ കയ്യിൽ കെട്ടുന്ന ബ്രൈസ്ലേറ്റ് നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു . ടൗൺ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഈ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടുക :

9447019406, 9605211414

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: