ഡ്രൈവർമാർക്ക് യൂണിഫോം നിശ്ചയിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി

സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ കോമൺ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഡ്രൈവർ തസ്തികയുടെ യൂണിഫോം നിശ്ചയിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി. കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പാന്റ്‌സും വെള്ളനിറത്തിലുള്ള ഷർട്ടുമാണ് യൂണിഫോം. എൻ.സി.സി., വിനോദ സഞ്ചാരം, പോലീസ്, എക്‌സൈസ്, സൈനികക്ഷേമം, ആഭ്യന്തരം എന്നീ വകുപ്പുകളൊഴികെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് ബാധകം. യൂണിഫോം അലവൻസിന് അർഹതയുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈവർമാരും ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് യൂണിഫോം നിർബന്ധമായും ധരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: