നാളത്തെ ഹർത്താലിനെ നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ ?അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം

നാളത്തെ ഹർത്താലിനെ നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ?

അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം… Link: https://www.facebook.com/811747265522778/posts/2282886348408855/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: