കെയർ ഹോം: ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മൂന്നിന്

പ്രളയദുരന്തത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെയർ ഹോം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നിർമ്മിച്ചുനൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ മൂന്നിന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരിവേരിയിൽ പി.കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം.പി തറക്കല്ലിട്ട് നിർവ്വഹിക്കും. മൗവ്വഞ്ചേരി റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽപെട്ട ഇരിവേരി വില്ലേജിലെ നാണുപീടികക്ക് സമീപം പുത്തൻ വളപ്പിൽ റുഖിയയുടെ വീടിനാണ് തറക്കല്ലിടുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 20 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകും. ഡിസംബർ മൂന്നിന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന 19 വീടുകളുടെയും തറക്കല്ലിടൽ അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടുമാർ നിർവ്വഹിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 2000 വീടുകളാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: