ചെറുകുന്ന് തറ-കീഴറ-വെള്ളിക്കീൽ റോഡ് പ്രവൃത്തി ഡിസംബർ 01 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ടി.വി.രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

കണ്ണൂർ: വെള്ളിക്കീൽ ചെറുകുന്ന് തറ-കീഴറ-വെള്ളിക്കീൽ റോഡ് പ്രവൃത്തി ഡിസംബർ 01 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ടി.വി.രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: