കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി

മട്ടന്നൂർ: കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ തുടർച്ചയായ എട്ടാം മാസവും വർധന. രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാരിൽ 11,241 പേരുടെയും ആഭ്യന്തരയാത്രയിൽ 6241 പേരുടെയും വർധനയുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റിൽ 1,59,051 പേരാണു കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വഴി യാത്ര ചെയ്തത്. ഇൻഡിഗോയുടെ ദോഹ സർവീസ് 26 വരെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയതും കുവൈത്ത് സർവീസിൽ വിന്റർ ഷെഡ്യൂളിൽ ബുക്കിങ് ഇല്ലാത്തതും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഗോഎയർ കുവൈത്തിലേക്കു പ്രതിദിന സർവീസ് ആരംഭിച്ചതും വിന്റർ ഷെഡ്യൂളിൽ കൂടുതൽ സർവീസ് തുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളതും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: