“കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ” വാർത്ത തുണയായി; കാൾടെക്സ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ആഭരണ പൊതി ഉടമസ്ഥന് കൈമാറി

കാൾടെക്സ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ആഭരണ പൊതി ഉടമസ്ഥന് കൈമാറി. നടുവിൽ

വിളക്കന്നൂർ സ്വദേശി പുറങ്ങനാൽ പ്രസാദിന് കണ്ണൂർ കാൾടെക്സ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആഭരണങൾ അടങ്ങിയ ബേഗ് വീണ് കിട്ടിയത് കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപിച്ചത് കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു, തുടർന്ന് ഉടമസ്ഥയായ കണ്ണൂർ പെരളശേരി കോട്ടം സ്വദേശി ഷംന അറിയിയുകയും കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഗോവിന്ദനിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: