അഴിയാക്കുരുക്കായി കണ്ണൂർ നഗരം; ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ പെട്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്ന കണ്ണൂർ നഗരത്തെ പറ്റിയുള്ള കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ സ്റ്റോറി…Town SI ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി, നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ അനുഭവം പങ്കു വെക്കുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: