അഞ്ചരക്കണ്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് മാലിന്യക്കൂമ്പാരം

വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് ദ്രവിച്ച് മഴവെള്ളംനിറഞ്ഞ് കൊതുകുവളർത്തുകേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം.പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിൽ ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങളാണ് പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ദുരിതമുണ്ടാക്കുന്നത്.പലഭാഗങ്ങളിൽനിന്നായി ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് ചാക്കുകളിൽ കെട്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ്‌ കെട്ടിടത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.മഴനനയുന്ന ഭാഗത്തായതിനാൽ ഇതിൽ നിറയെ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നുണ്ട്.മഴനനയാതെ ഇവ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ സൗകര്യമില്ല. ഇവ സംഭരണകേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കാൻ നടപടിവേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: