നിറങ്ങളിൽ തിളങ്ങി സ്കൂളുകൾ

പുതിയ കുട്ടികളെ ഒന്നാംതരമായി വരവേൽക്കൻ സ്കൂളുകൾ നിറങ്ങളുമായി ഒരുങ്ങി.കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപങ്ങളാണ് ചുമരിൽ ചിത്രകാരന്മാർ വരയ്ക്കുന്നത്.മിക്കി മൗസും കാർട്ടൂൺ രൂപങ്ങളുമാണ് സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രിയം.ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അക്ഷരമാലകളും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.ഒന്ന് മുതൽപത്തുവരെയുള്ള അക്കങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനാകും.ഒന്നാംതരത്തിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കൂളിൽ എത്തുമെന്നതിനാൽ എങ്ങും വർണം വിതറാനാണ് കലാകാരന്മാരുടെ ശ്രമം .സ്‌കൂളധികൃതർ നിര്ദേശിക്കുന്നതിനൊപ്പം കുട്ടിമനസ്സിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ചിത്രങ്ങളും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്.സ്കൂൾ ബസ്സിന്‌ പെയിന്‍റടിച്ച് പേരെഴുതുന്നതിനും അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: