പാറക്കൽ ഖദീജ

 

കാഞ്ഞിരോട് ; മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അശ്രഫ് കാഞ്ഞിരോടിന്‍റെ മാതാവ് മരണപ്പെട്ടു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: