കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസ് ലീഗ് പെരളശ്ശേരി യൂനിറ്റ് മഹിളാ വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവധിക്കാലം അനുഭവമാക്കാൻ വേദി യൊരുക്കി


പെരളശ്ശേരി : കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസ് ലീഗ് പെരളശ്ശേരി യൂനിറ്റ് മഹിളാ വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവധിക്കാലം അനുഭവമാക്കാൻ വേദി യൊരുക്കി. നമ്മുടെ സംസ്കാരവും കേരളീയ ജീവിതവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ.വിജയൻ ചാലോട് സെമിനാർ നടത്തി.ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം, വ്യക്തിത്വ വികസനം, യോഗ, അഭിമുഖം ,ദേശ സ്നേഹം, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ എന്നീ മേഖലകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ക്ലാസ്സുകൾ അനിത ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്മിനി ടീച്ചർ, ഗീത മോഹൻ, പ്രസന്ന ഭാസ്കരൻ, ശോഭ വിനോദ്, ശ്യാമള ടീച്ചർ, ജഗൻ മോഹൻ, അശോകൻ, കുട്ടികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: