കേളകം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് മാലിന്യക്കൂമ്പാരം

കണ്ണൂർ കേളകം ബസ് സ്റ്റാൻ്ഡ് പരിസരത്ത് മാലിന്യക്കൂമ്പാരം .പഞ്ചായത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്‍റിന്‍റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്.അതിനാൽ സംസ്കരണത്തിനായി കൊണ്ടുവരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തു കുന്നു കൂടി കിടക്കുകയാണ്.ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി ആയി പ്ലാന്‍റ് പ്രവർത്തന രഹിതമായിട്ട്.പച്ചക്കറി,ഹോട്ടൽ,മാലിന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കുന്നുകൂടികിടക്കുകയാണ്.മാത്രമല്ല ദുർഗന്ധവും പരക്കുന്നുണ്ട്.മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിക്കാം കഴിയാത്ത വിധം അഴുകിയ നിലയിലാണ്.എന്നാൽ കാലപ്പഴക്കം മൂലമുള്ള തകരാർ കൊണ്ടാണ് പ്ലാന്‍റ് പ്രവർത്തിക്കാത്തതെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: