പെട്രോൾ പമ്പിൽ കള്ളനോട്ട് നല്കിയ ജെ.സി.ബി. ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: