കൊറ്റാളിയിൽ വീടോട് കൂടിയ 18.5 CT സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്‌

BEST OFFER
കൊറ്റാളി വീടോട് കൂടിയ 18.5 CT സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്‌

കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും പുതിയതെരു പോകുന്ന മെയിൻ റോഡ് കൊറ്റാളി 3BHK ചെറിയ പഴക്കം ഉള്ള വീടും 18.5 cent സ്ഥലവും കൊടുക്കാൻ ഉണ്ട്.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക് പ്ലോട്ട്, ഹോം, ഫ്ലാറ്റ് എന്നിവ കൊടുക്കാൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും റെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആണെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ
+91 9526870928
+91 9567258916 l 9544738038

NEXIA VENTURES
Plasta Complex
Near Zakariya Musjid,
Anayiduck Road Thana
Kannur 670012.
http://www.nexiaworld.com

Whatsapp: Whatsapp: https://wa.me/919061350008?text=LAND

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലേഴ്സിനും , റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും , ബ്രോക്കർസിനും മാത്രം അംഗമാകാവുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്‌മന്റ് കമ്പനി യുടെ വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ്

Second part ഗ്രൂപ്പുകളിലേക് സ്വാഗതം


താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം അംഗമാകുക

Group 2

https://chat.whatsapp.com/Kd47qPFWSoY1OhpOLSBmre

Group 3

https://chat.whatsapp.com/KaeWP9WR0IG1Z8YzhMoR7u

Group 4

https://chat.whatsapp.com/DYiIgOFHjbl8VYuOaPZ3wt

Group 5

https://chat.whatsapp.com/HLE8LUxLhdvIqhQUKpbnVi

Group 6

https://chat.whatsapp.com/F6b9COVTtxv2fOL3U9WsvT

Group 7

https://chat.whatsapp.com/Jtie5u8z0P83TxCzagV46Y

Group 8

https://chat.whatsapp.com/DrLdaE4E2mB7XqHj8kQVEw

Group 9

https://chat.whatsapp.com/KaeHgSvOUTeELT1LO2LOwZ

Group 10

https://chat.whatsapp.com/EZtnyNmSXxvKWOUVRNAKy4